Общи условия

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Сайтът opp.bg е проект на Еднолично дружество с ограничена отговорност ОПП БГ ЕООД, регистрирано по законите на Република България, с ЕИК BG204204575, с адрес на управление с.Яздач - 6229, общ.Чирпан, наричано по долу с името на сайта opp.bg

Страни по настоящия договор са ОПП БГ ЕООД от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта Opp.bg

Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване и всяко активно действие от негова страна, включително кликване/натискане/селектиране на електронна възка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта opp.bg, както и запазване на пасивно поведение, след като сайтът Opp.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.

 Данни за кореспонденция с Opp.bg:

Електронна поща за контакт: support@opp.bg

Телефон за контакт: 0877 722 230

ПОЯСНЕНИЕ НА ТЕРМИНОЛОГИЯТА

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайт - съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър при изписване на електронния адрес www.opp.bg

Потребител на интернет страница - всяко лице(потенциален купувач или промотиращ търговец), въвело електронния адрес и достигнало до сайта www.opp.bg чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно да извършва покупко-продажби на стоки/услуги по електронен път.

Платформа - съвкупност от идейни, програмни и графични решения, предоставяща достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.

Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Електронна препратка - връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница.

IP адрес - уникален индификационен номер, асоциращ компютър, интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, които позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа.

Парола - код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име - избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в сайта opp.bg

Потребителски профил - обособена част от уебсайта www.opp.bg, собственост на ОПП БГ ЕООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от opp.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл.4 ал.1 т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и ОПП БГ ЕООД

Случайно събитие - непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Уебсайт/сайт (website) - обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя инифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Ваучер -  виртуален документ с уникален 8 /осем/ цифрен код с 6 /шест/ буквена парола издаван от ОПП БГ ЕООД на клиентите-потребители, в удостоверение на това, че при условията на чл.48 от Закона за защита на потребителите, последните са сключили с конкретен търговец-потребител на сайта opp.bg конкретен договор за продажба от разстояние на конкретна стока/услуга, по обявени от търговеца промоционални цени, както и че при условията на сключения договор, са извършили авансово плащане за част и/или в цялост от цената на закупуваната от разстояние стока и/или услуга.

Пдодажна цена - обявената до всеки артикул цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.

Сделка - публикувана в сайта оферта на Търговец/Доставчик/ за закупуване от страна на потребителите на определана стока/услуга при специална ценова отстъпка.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ОПП БГ ЕООД предоставя за използването на потребителите онлайн платформа за осъществяване на виртуални контакти между продавачи и потенциални купувачи-потребители и урежда правата и задълженията на интернет сайта: Opp.bg, собственост на ОПП БГ ЕООД

Използването на opp.bg е обвързано от настоящите общи условия като чрез зареждането на сайта потребителите ги приемат и се съгласяват с тях.

ОПП БГ ЕООД предоставя на потребителите си онлайн платформа за онлайн пазаруване по метода на групувото пазаруване, чрез интернет сайта си Opp.bg

Страни по настоящия договор са ОПП БГ ЕООД от една страна и всеки потребител, заредил страницата на сайта ни.

ОПП БГ ЕООД подръжа сайта Opp.bg, като не носи отговорност при следните условия:

  • За вреди, пречинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез сайта Opp.bg
  • Opp.bg не носи отговорност за неизпълнение на всякакви задължения на Търговеца или Потребителя по сключените сделки. Отношенията между Търговец и Потребител се уреждат съгласно условията на офертата, по която потребителя е закупил ваучер
  • Opp.bg не носи отговорност за достоверността на информацията и материалите, предоставени от Търговеца и публикувани на сайта във връзка с оферти за сделки, както и за съответствие на информацията и материалите с всички приложими законови изисквания
  • Opp.bg не носи отговорност за нарушаване на авторските права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез сайта Opp.bg
  • Opp.bg не носи отговорност за верността на информацията и материалите намиращи се на други страници в интернет, достъпът до които се осъществява чрез препратки към сайт, публикувани в Opp.bg, както и за съответствие на информацията и материалите с всички приложими законови изисквания;
  • Снимките са с илюстративен характер. Сделките в сайта Opp.bg са илюстрирани с снимки или материали предоставени от търговеца. В случай че търговеца не е предоставил необходимите илюстрации, opp.bg има правото да показва публикуваната от него оферта с примерни снимки и материали които да се доближат до дадения продукт и представят основно неговата функционалност.
  • За вреди настъпили при липса на прекъсване достъпността на интернет сайта Opp.bg, независещи от екипа на сайта.

Потребителското име, с което потребителя се регистрира не му дава никакви права освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на Opp.bg 

Потребителят се задължава при ползването на предоставения му достъп до електронната платформа opp.bg да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етикета, правата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова дискриминация, да не проповядва фашизъм или друга антидемократична идеология, да не предоставя на друго лице или друг начин заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва умишлени действия по смисъла на настоящите общи условия.

Потребителя не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разглася по друг начин инфромацията публикувана на нашия сайт, ако не е изрично споменато.

Регистрирайки се в сайта Opp.bg потребителя разрешава да му бъде създаден публичен потребителски акаунт с маркетингови цели, в който да бъде предоставена по усмотрение на Opp.bg всякаква информация свързана с потребителя и действията му в сайта, незащитени от Закона за личните данни.

УСЛОВИЯ КАСАЕЩИ ПРОДАЖБАТА, ЗАКУПУВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВАУЧЕРИ/ПРОДУКТ

При закупуването на продукт и извършване на превод посредством изчерпателно изброените в сайта Opp.bg начини, ОПП БГ ЕООД обработва заявката за плащане, а потребителят получава продукт за използване на офератата в профила си в Opp.bg от страницата "моите поръчки", най-късно до 72 часа след затварянето на сделката на сайта.

Ако по някаква причина дадена оферта отпадне, и услугата или стоката не може да бъде извършена или предадена, потребителя получава обратно платената сума от Рекламодателя.

Рекламодателя е длъжен да обслужи потребителя, притежаващ активиран продукт в съответствията с условията на продукта.

За да бъде закупен продукта, се изисква активен профил и e-mail в системата на сайта и парола.

Потребителя отговаря на всички действия, резултат на използването на сайта през неговия профил, включително сключени договори и постъпили плащания. 

Потребителят се задължава при използването на своя профил да спазва всички приложими местни закони и разпоредби. С настоящето потребителя се задължава да уведомява Opp.bg незабавно за всеки случай на неразрешено използване на профил, парола или какъвто и да е друг случай на предполагаемо нарушение на сигурността и да подържа информацията си в профила актуална.

С поръчката и плащането на цената потребителя сключва договор с рекламодателя за покупка на определена стока/услуга. ОПП БГ ЕООД е само пряк представител и не е страна по този договор, полученият продукт се издава от рекламодателя и той отговаря за изпълнението на договора си с потребителя.

За всяка конкретна промоция е възможно да бъдат предвидени специфични ограничения, които се обявяват в сайта.

Всеки продукт предлаган от ОПП БГ ЕООД независимо дали към него е приложена търговска гаранция има законова такава.

Преводи на парични суми от Opp.bg към потребители на сайта се извършват само по банков път или с наложен платеж като всички транзакционни разходи, които са били направени в връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващия я потребител.

Всеки клиент потвърдил поръчката си по телефон или e-mail е длъжен да освободи пратката си от куриерската фирма с изключение на случайте когато има несъответствие с артикула или нарушена негова цялост.

При настъпване на рекламационно събиитие клиента трябва да ни уведоми незабавно на e-meil: support@opp.bg

В случай че откаже да заплати дължимата сума за поръчаната стока и нейната доставка, дължимата сума по изпращането и връщането на стоката ще му бъде потърсена по съдебен ред с всички произтичащи от това последици - усъждането ще доведе до заплащането освен на дължимите за поръчката суми и направните разходи по делото: държавни такси, адвокатски възнаграждения, депозити за вещи лица, разноски на частен съдебен изпълнител и др.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Opp.bg полага дължимата грижа и отговаря на информацията за потребителя, станал му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случайте на непреодолима сила, случайно събитие или умишлени действия на трети лица.

ОПП БГ ЕООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. С приемането на настоящите условия потребителя се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотираните стоки и/или услуги.

Opp.bg се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица освен в случаите, когато:

  • е получено изричното съгласие на потребителя при регистрация
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на установени процедури
  • други посочени в закона случаи

С регистрирането си в Opp.bg потребителя се съгласява да получава на обявеният от него имейл адрес търговски съобщения от Opp.bg или от други партньори - търговци.

РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Потребител има право да върне закупена от него стока от www.opp.bg в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни от нейното получаване. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. Под добър търговски вид се разбира продуктът да не е с нарушена опаковка и да не е използван. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка , посочена от него в официален e-mail към www.opp.bg

В случай на връщане на стока или рекламация от страна на клиента, той е длъжен да информира www.opp.bg за намерението си чрез email: support@opp.bg като посочи номер на поръчка, номер на товарителница/номер на получената пратка/, подробно описание на рекламацията или причината за връщане. Наш оператор посочва адрес , на който клиента да върне стоката. Връщането се осъществява с куриерска фирма Еконт и е за сметка на клиента с изключение на случаите когато друго е ясно опоменато от наш оператор. 

В случай че си закупил повече от един еднакви продукти и желаеш да върнеш два или повече от тях, само един от тези продукти може да бъде отварян. Останалите трябва да са със запечатана опаковка. В противен случай няма да бъдат приемани!

Относно рекламации и оплаквания свързани с купена стока и/или услуга всеки потребител има на разположение формуляра за оплаквания ТУК .Всеки потребител може да направи и своята рекламация като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по e-mail: support@opp.bg. Формуляра може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ 

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 

 

За контакти: support@opp.bg, 0877 722-230

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на ОПП БГ ЕООД едностранно, без да уведомява за това потребителя. Ползвайки сайта opp.bg, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

Потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително цената по договор за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа освен ако в условията на офертата не е изрично опоменато заплащане  при получаване на продукта или услугата.

В случай, че някое от условията на настоящите общи условия за ползване на сайта стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остават в сила.

По всички неуредени от настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

За допълнителна информация може да се позовете към Закона за защита на потребителите ТУК

Платформа за ОРС: При необходимост от решаване на потребителски спорове, можете да използвате следната онлайн платформа ТУК

 

opp.bg използва "бисквитки" ("кукита"). Продължавайки да разглеждаш opp.bg, ти се съгласяваш с използването на бисквитки съгласно нашата Политика за използване на бисквитки Разбрах